Leveringsvoorwaarden City Stomerij

Hieronder vallen City Stomerij Venray, Gordijnen Stomerij, Trouwjurken Stomerij, Bedrijfskleding Stomerij en Dekbedden Stomerij.

Opdrachten worden uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden.
Afwijkingen hierop gelden slechts indien vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikelen voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket wordt conform dat etiket behandeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste etikettering. Is geen etiket aanwezig, bevind het etiket zich op een niet zichtbare plaats of is het etiket onleesbaar dan wordt het artikel op de gebruikelijke wijze gereinigd. In dat geval geschiedt de reiniging voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade. Deze bepaling geldt bij linnen, zijde, leder, suède en bont producten zelfs al is het artikel (juist) geëtiketteerd. Schade (als gevolg) van goederen in of aan het artikel (zoals bijv. knopen, gespen en versierselen) of schade welke in aanleg aanwezig is in het artikel is voor rekening van opdrachtgever.
Teruggave van het artikel geschiedt slechts tegen overhandiging van het ontvangstbewijs en kontante betaling. Het artikel dient uiterlijk binnen 3 maanden na het verlenen van de reinigingsopdracht weer afgehaald te worden. Na deze termijn valt het bewaren van het artikel buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Klachten over een uitgevoerde behandeling moeten binnen een termijn van 2 weken na afgifte van het artikel onder overlegging van het artikel, het ontvangstbewijs en een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht worden overlegd aan opdrachtnemer. Na deze termijn kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding meer doen gelden. Opdrachtnemer zal binnen een termijn van 2 weken na indiening van de klacht een besluit nemen en dit besluit ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtgever een schadevergoeding toekennen of, indien mogelijk, de schade kostenloos (laten) herstellen. De hoogte van de schadevergoeding zal worden vastgesteld aan de hand van aankoopprijs en gebruiksduur van het ter reiniging aangeboden artikel (en dus niet van een eventueel uit meerdere delen bestaand geheel). Er zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de reinigingsprijs vermenigvuldigd met factor 10 met een absoluut maximum van € 500.

 

Leveringsvoorwaarden Kledingreparatie Venray

Opdrachten worden uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden.
Afwijkingen hierop gelden slechts indien vooraf schriftelijk overeengekomen.
Reparaties worden na uitvoerig overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitgevoerd. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste metingen en/of aanwijzingen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever restanten van artikelen terug wenst te krijgen dan dient hij dit vooraf aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
Teruggave van het artikel geschiedt slechts tegen overhandiging van het ontvangstbewijs en kontante betaling. Het artikel dient uiterlijk binnen 3 maanden na het verlenen van de reparatieopdracht weer afgehaald te worden. Na deze termijn valt het bewaren van het artikel buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Klachten over een uitgevoerde reparatie moeten binnen een termijn van 2 weken na afgifte van het artikel onder overlegging van het artikel, het ontvangstbewijs en een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht worden overlegd aan opdrachtnemer. Na deze termijn kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding meer doen gelden. Opdrachtnemer zal binnen een termijn van 2 weken na indiening van de klacht een besluit nemen en dit besluit ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtgever een schadevergoeding toekennen of, indien mogelijk, de schade kostenloos (laten) herstellen. De hoogte van de schadevergoeding zal worden vastgesteld aan de hand van aankoopprijs en gebruiksduur van het ter reparatie aangeboden artikel (en dus niet van een eventueel uit meerdere delen bestaand geheel). Er zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de reparatieprijs vermenigvuldigd met factor 10 met een absoluut maximum van € 500.

 

(Aanvullende) leveringsvoorwaarden Gordijnen Stomerij

Toelichting
De reiniging van gordijnen is, gezien de risico’s zoals bijvoorbeeld verkleuring en krimp, specialistenwerk. Wij kennen deze risico’s en proberen deze tot een minimum te beperken. Volledig uitsluiten kunnen we ze jammer genoeg nog niet. Buiten onze verantwoordelijkheid liggende oorzaken zoals onjuiste, onvolledige of afwezige etikettering, onvoldoende kleurechtheid van de stof, spanning op de lengtedraden van de stof ontstaan tijdens het produktieproces, etc. kunnen ondanks alle voorzorgsmaatregelen in incidentele gevallen toch leiden tot een tegenvallend resultaat. Dit kan ook het geval zijn als gordijnen (te) lange tijd niet zijn gereinigd.

Opdrachten worden uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden.
Afwijkingen hierop gelden slechts indien vooraf schriftelijk overeengekomen. Gordijnen,vitrage en eventuele overige aangeboden goederen, voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket worden conform dat etiket behandeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste etikettering. Is geen etiket aanwezig, bevind het etiket zich op een niet zichtbare plaats of is het etiket onleesbaar dan worden de goederen op de gebruikelijke wijze gereinigd. In dat geval geschiedt de reiniging voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade. Deze bepaling geldt bij linnen en zijden producten en verduisteringsgordijnen zelfs al zijn de goederen (juist) geëtiketteerd. Schade (als gevolg) van voorwerpen in of aan de goederen (zoals bijv. haken, versierselen, etc.) of schade welke in aanleg reeds aanwezig is in de goederen (zoals bijv. relaxatiekrimp of plaatselijke vertering van de stoffen door externe (weers-)invloeden) is voor rekening van opdrachtgever.
Omdat krimp niet in alle gevallen is uit te sluiten of te corrigeren hanteert opdrachtnemer een maximale tolerantiegrens van 3,5 % voor alle goederen. Krimp vallende binnen deze tolerantiegrens geldt derhalve in geen enkel geval als schade zodat opdrachtnemer hier nimmer voor aansprakelijk kan worden gesteld.
Teruggave van goederen geschiedt tegen overhandiging van het ontvangstbewijs en betaling op de wijze zoals vooraf is overeengekomen: contant, eenmalige schriftelijke machtiging of bankoverschrijving.
Goederen dienen uiterlijk binnen 1 maand na reiniging weer in ontvangst genomen te worden. Na deze termijn valt het bewaren van de goederen buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Klachten over een uitgevoerde behandeling dienen binnen een termijn van 2 weken na afgifte onder overlegging van de goederen, het ontvangstbewijs en een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht worden overlegd aan opdrachtnemer. Na deze termijn kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding meer doen gelden. Opdrachtnemer zal binnen een termijn van 2 weken na indiening van de klacht een besluit nemen en dit besluit ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtgever een schadevergoeding toekennen of, indien mogelijk, de schade kostenloos (laten) herstellen. Verlenging van, ondanks alle voorzorgen, toch te veel gekrompen gordijnen middels het uitleggen van de voering of het aanbrengen van een passende nieuwe strook zal door opdrachtgever als afdoende herstel worden geaccepteerd. De hoogte van de schadevergoeding zal worden vastgesteld aan de hand van aankoopprijs en gebruiksduur van de ter reiniging aangeboden goederen (en dus niet van een eventueel uit meerdere delen bestaand geheel). Er zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de reinigingsprijs vermenigvuldigd met factor 5 (vijf) met een absoluut maximum van € 1.000 (duizend euro).

© Copyright 2015 Website door Forwart